Patricia & Erica Forssén Alonso

 

AllTheWeb

RÖTTER
Länkar

»Nyheter

»Bekanta

»Om och kring Backe

»Backe folk

»Släktforskning

»Släkt-träd

»WEB-tools

»On-line spel

Skriv till oss
Skriv gärna en rad i våran gästbok.

Eller skicka oss ett e-mail.

Nytt!!
Här kan du se vilka ändringar som gjorts på sidan. På så vis slipper du gå igenom hela sidan för att se om det finns nåt nytt.
Rioja viner
Ofta får pappa frågor från (svenska) vänner om vilket spanskt vin man skall köpa.

Ärligt talat är han ingen stor vin-kännare, men en sak har han lärt sig. Rioja-vin från ett bra år är aldrig fel. Här kan ni hitta en lista på vilka år som har varit bra (och mindre bra) i Rioja. Forts

Mer Rioja-fakta
Förutom vilket år som ett vin kommer ifrån finns det en del andra saker som skulle kunna vara intressant att veta om viner. T.ex. vad betyder det där med Crianza, Reserva, Gran Reserva etc... Forts
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hästaffär på den gamla tiden

Utdrag ur Fjällsjökrönikan 1996

Av Per Persson

På begäran av Per Matsson i Stenvikstrand bliver bonden Henrik Larsson (ana 82) i Silsjönäs stämd för att genmäla kränkandens påstående att svarande i maj månad emot 165 Rdr. sålt ett rött stokreatur i 6-te året under ett falskt vitsord.

Att stoet var friskt och färdigt, men sedermera befunnits att vara av invärtes sjukdom så behäftat icke hopp för handen är att stoet längre kan leva, ännu mindre få bruka det till något åk eller körsle, måtte svaranden som vetat kreaturens sjukdom, men den ej uppenbarat utan fastmer på berörde sätt förklarat kreaturet för felfritt.

Icke heller svaranden under återbjudandet av kreaturet förmåtts till att henne återtaga, oaktat käranden erbjudit en uppoffring 30 Rdr. för köpets återgång, ej allenast åläggas att återtaga kreaturet genast, utan även ersätta all den förlust som K. lidit dels för födan och dels andra besvär och läkare, för med 30:- till denna dag, och sedermera för varje dag Svaranden icke samma sto återtaga, varförutan S. måste återställa såväl 15:- som kontant blivit på köpesumman givna revers, eller i händelse han komma i 2 dra, 3 dje eller 4 de mans han kan må anses dödat och förklarat utan kraft och verkan i vars hand den än är.

Samt slutligen att Svaranden måtte stånda laga ansvar för begånget bedrägeri i handel. Och ersätta alla på denna sak blivande rättegångskostnader.

INTYG

På begäran av Per Matsson i Stenvikstrand får undertecknad meddela följande vittnesbetyg.

Någon dag i oktober månad inställde sig Per Matsson hos undertecknad samt begärde att jag skulle vara honom följaktlig till Henrik Larsson i Silsjönäs. Under vägen nämnde han det att han skulle tillHenrik Larsson för att återlämna ett sto som han förliden vår av H.L. köpt.

Vid ankomsten till H.L. tillsporde honom Per Matsson om H.L. ville återtaga stoet, då H.L. svarade att om P.M. genast efter köpet velat återställa köpet hade han inte haft något däremot.

I handpenning hade H.L. bekommit 15:- P.M. erbjöd Henrik L. dessa 15:- om han ville återtaga stoet, vilket H.L. vägrde, men yttrade att om märren strök med, skulle han avpruta något på köpesumman.

Per Matsson: "Jag måste då stämma dig"

Därpå svarade H.L.: "ÄR det så att du stämmer mig, måste jag stämme den jag köpte den av".

Något vidare har undertecknad ej att meddela.

Sihl den 20 december

Elias Nilsson

 

 

På begäran av Per Matsson i Stenvikstrand får undertecknad utgiva ett sannfärdigt vittnesbetyg i målet mellan Per Matsson och Henrik Larsson att jag som var hos Per Matsson och arbetade när han kom från Henrik Larsson och hade handlat denna märr, vilket jag frågade honom huru gammal den var så svarade han mig att hon var i 6:te året, men på manens utseende trodde jag att den hade varit i 20:de året.

Tillika var den mycket ohjälplig att tjöra med tillika var den mycket dålig forsla sig, tillika måste Per Matsson skaffa sig hjälp av andra för att köra såddeni jorden.

Och så släppte han den ått skogen till sommarbete och väntade sig förbättring med nämnda märr, men bättringen blev liten. Uttan när man började köra någorlunda stränk i några dagar, så blev dätt slut mäd henne, uutan måste till slutt nedtaga den.

Detta kan jag med livlig ed bestyrka om så påfodras.

Ramsele å Stenvikstrand 20 desämber 1859

Rotts Båtsman Ol. Enfaldig

 

 

På begäran av Hinrik Sjödin i Silsjönäs, utgiver jag ett så lydande sannfärdigt vittnesbetyg näml. att den stokreatur som Henrik S. försålt till Per Matsson förliden maj så är det mig icke veterligt någon sjukdom med kreaturet, och även jag var med på handelns uppgörande, och hörde att säljaren uppgav kreaturet som det befanns och även tilltalade, att icke har jag skådat in i kreaturet, och att det skulle få återlämnas om det icke var behagligt. Detta kan jag med ed bestyrka om så påfodras.

Silsjönäs den 14 December 1859

Erik Svensson

 

På begäran av Per Matsson i Stenvikstrand, lemnar jag nu ett sannfärdigt vittnesbetyg att den 21 Nov. 1859 kom jag till honom och då var vi 6 karlar och skulle lyfta upp hans stokreatur, men kreaturet förmådde ej stå, utan föll genast omkull, och då nödgades vi hjälpa honom och draga det ur stallet och döda det, ty vi såg att det icke var möjligt att tänka på någon förbättring, och när vi upphävde det så fanns där intet blod, utan litet vatten.

Detta kan jag med ed styrka om så påfodras.

Stenvikstrand den 19 Jan. 1860

 

 

Släktforskning
 

 

Patricia
Erica
Madrid
Burgomillodo
Backe
Mamma
Pappa
Gamla kort
Bomärken
Forssén
 
Fjällsjökrönikan
Domböcker
Att göra

Fjällsjö historia

Backe / Lok
Sil
Sunnansjö
Landsom
Smedsbyn
Svedje
Jansjö
Orrnäs
Näset
Ön
Böle
Norrnäs
Bodum
Rörström
Hoting
Rudsjö